Дараа нь тэр миний хатгалт дээр сууж, миний нүүрэн дээр түүний хөхтэй байна