Нойтон гэзэг рүүгээ гулсуулж, шинэ тоглоомоо тоглож байна